zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Disclaimer

A Dit is van toepassing op alle webpagina's:

* Door gebruik van de webpagina's stemt u in met deze disclaimer.

* Ondanks zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.

* A & O fonds Grafimediabranche biedt de inhoud van de webpagina aan in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie.

* A & O fonds Grafimediabranche aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt.

* A & O fonds Grafimediabranche mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment laten veranderen, aanpassen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing.

* A & O fonds Grafimediabranche is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

* A & O fonds Grafimediabranche is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

* U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

* U zal A & O fonds Grafimediabranche, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

C. Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend.

D. De Internetredactie

probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

E. Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

F. Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services. Zie ook onze Privacy voorwaarden.

G. Cookies

Om U een optimale service aan te bieden kunnen wij gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

H. Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

I. Linken naar deze site

Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site.

J. Erkende certificaten, cursusrooster, cursusinformatie en cursusoverzicht

De inhoud van cursusrooster, cursusinformatie en cursusoverzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze database gepubliceerde/getoonde gegevens.

K. Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

L. A & O fonds Grafimedia wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

M. A & O Fonds Grafimediabranche is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

N. Links naar andere websites vanaf deze website, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

 

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 

Alle rechten voorbehouden.