zoeken

Disclaimer

Op de website van Stichting A&O Fonds Grafimediabranche (hierna aangeduid als A&O FONDS ) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. A&O FONDS  heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.  A&O FONDS  staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. A&O FONDS  aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. A&O FONDS  wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. A&O FONDS  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de A&O FONDS  website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door A&O FONDS  niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. A&O FONDS  wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

A&O FONDS , respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de A&O FONDS  website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de A&O FONDS  website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A&O FONDS , de inhoud van de A&O FONDS  website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

 

Privacy statement

Stichting A&O Fonds Grafimediabranche respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan A&O FONDS, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens. Klik hier voor onze volledig privacy statement.

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten