zoeken

Subsidieregelingen

Een groot aantal subsidieregelingen van het A&O Fonds gelden ook voor 2023. Ook het subsidiepercentage is van deze regelingen gehandhaafd. Deze zijn van toepassing op onder andere printmedia opleidingen, stimulering BBL opleidingstrajecten en begeleidingstaken praktijkopleiders. De detailinformatie is per regeling hieronder te raadplegen. 

Via het A&O Fonds is ook gebruik te maken van MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Onder de naam Create your future kunnen bedrijven professionele ondersteuning krijgen om te werken aan een 'toekomstproof' werknemersbestand. Of zoals TNO het omschrijft: de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt. Deze regeling bevat vier thema's:

A. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
B. het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap
C. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden
D. het bevorderen van bewustwording van eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Subsidieregeling printmedia opleidingen

De subsidieregeling printmedia opleidingen is een eigen regeling van het A&O Fonds Grafimediabranche. Voor een groot opleidingsaanbod geldt een subsidie van 40% exclusief BTW. Deze subsidie helpt bedrijven bij het activeren van hun medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en zo gezamenlijk toekomstproof te blijven. Bij het gebruik maken van deze regeling wordt getoetst of de gemaakte kosten overeenkomen met de gangbare prijzen in de markt.

Lees meer »

Stimuleringsregeling BBL

Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen kent het A&O Fonds Grafimediabranche een stimuleringsregeling BBL (leer-werktraject met mbo-diploma). Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidie bedrag aan te passen of de regeling eerder te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is.

Lees meer »

Subsidieregeling voor begeleidingstaken praktijkopleiders

Het leren of bijscholen via ‘werkplekleren of training on the job’ is een noodzaak om nieuwe werknemers functie technisch wegwijs te maken binnen het bedrijf. Ook het begeleiden van BBL leerlingen is een taak die bij een praktijkopleider thuis hoort. Goed opgeleide werknemers leveren betere prestaties, waardoor de algemene kwaliteit van het werkproces in het bedrijf een positieve stimulans krijgt. Het

Lees meer »

Subsidieregeling opleidingen machineleveranciers

Voor opleidingen van machineleveranciers van druk-, print- en nabewerkingsapparatuur is een subsidie mogelijk van 10% van de opleidingskosten (exclusief btw). Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen of de regeling te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is. Hieronder vermelden we de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Lees meer »

Subsidie op financieel adviesgesprek

In de Grafimedia cao is de regeling ‘Bijdrage financieel advies’ (artikel 6.4.2) opgenomen. Een werknemer heeft recht op een individueel adviestraject inclusief berekeningen. Van de regeling Financieel adviesgesprek is tot 1 april 2024 gebruik te maken. Conform de cao wordt voor een financieel advies een maximum bedrag van € 600,-- vergoed door de werkgever. Voor de kosten van een financieel adviestraject kunnen werkgevers, die lid zijn van het KVGO, subsidie aanvragen bij het A&O Fonds Grafi...

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten