ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Een actief, flexibel, herkenbaar en vooruitstrevend O&O-fonds heeft de toekomst

Nederland telt iets meer dan honderd erkende O&O-fondsen; van hele grote tot hele kleine, voor het merendeel gekoppeld aan sectoren,
maar soms ook aan grote bedrijven. De fondsen zijn private organisaties en worden bestuurd door sociale partners. De meerderheid wordt
bekostigd door een heffing op de loonsom die is vastgelegd in de cao. Scholingsfondsen staan voor belangrijke uitdagingen. De regering
verwacht dat zij een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de arbeidsmarktvraagstukken van morgen en ook sociale partners vinden
dat zij zich sterker moeten richten op veranderen en ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben de fondsen te maken met de kritiek dat hun activiteiten
onvoldoende zichtbaar zijn voor de buitenwereld en soms zelfs in de eigen sector. Ook zou hun verschuivende rol richting kennismakelaar
en aanjager van vernieuwing onvoldoende voor het voetlicht komen.

Op 27 maart jl. organiseerde het O&O-platform - een initiatief van Wissenraet Van Spaendonck om het debat over uiteenlopende O&O gerelateerde thema’s te faciliteren - een bijeenkomst over de toekomst van de fondsen. Carmen de Jonge trad op als dagvoorzitter. Wat is
volgens haar belangrijk voor O&O-fondsen om van meerwaarde te kunnen blijven voor sectoren, werkgevers en werknemers? Wat vindt zij
bijvoorbeeld van de aanbeveling in het Sociaal Akkoord van 2013 om te komen tot oprichting van transitiefondsen om de overgang van
werk-naar-werk van werknemers te faciliteren en de O&O-fondsen daartoe uit te breiden of om te bouwen?

Sommige fondsen focussen al op transitie
"Ik denk dat de oproep in het Sociaal Akkoord heel terecht is”, zegt ze. "Tegelijkertijd stel ik vast dat diverse fondsen al zeer actief met
het thema transitie bezig zijn. Een mooi voorbeeld is de grafimedia, een sector die in de afgelopen jaren meer dan gehalveerd is. Daar
wordt volop gefocust op de vraag hoe werknemers meer weerbaar kunnen worden, met name waar het gaat om zoeken naar ander werk.”

Lees meer over de transitie van O&O fondsen in het interview met Carmen de Jonge

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten