ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Subsidie op financieel adviesgesprek

In de Grafimedia cao is de regeling ‘Bijdrage financieel advies’ (artikel 6.4.2) opgenomen. Een werknemer heeft recht op een individueel adviestraject inclusief berekeningen. De looptijd van de huidige Grafimedia cao is per 1 april 2024 verlopen. Zolang er geen nieuwe cao is, kunnen werknemers nog steeds gebruik maken van de regeling Financieel adviesgesprek.

Conform de cao wordt voor een financieel advies een maximum bedrag van € 600,-- vergoed door de werkgever. Voor de kosten van een financieel adviestraject kunnen werkgevers, die lid zijn van het KVGO, subsidie aanvragen bij het A&O Fonds Grafimediabranche. Het maximale subsidiebedrag is 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300,--.

Het adviestraject wordt door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. De sociale partners hebben hiervoor de financieel adviesbureaus Prikkl, Onafhankelijke Financieel Adviseurs en Prometheus Advies aangewezen.

Voorwaarden

Zijn er kosten betaald voor een financieel adviestraject van een werknemer en wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden, dan kan de subsidie worden aangevraagd via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier op de website van het A&O Fonds Grafimediabranche.  

  1. Werkgever is KVGO-lid.
  2. De werknemer is in dienst van de werkgever.
  3. Werkgever levert een (kopie) factuur in en bewijs van betaling.
  4. De subsidieaanvraag moet bij het A&O Fonds zijn ontvangen binnen 3 maanden na factuurdatum.
  5. De factuurdatum ligt voor het ingaan van de nieuwe cao. De cao-bepalingen uit de huidige cao, die op 1 april 2024 is geëindigd, blijven van toepassing.
  6. Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel benut.
  7. Het deel van de kosten dat niet wordt gesubsidieerd vanuit het A&O Fonds Grafimediabranche komt voor rekening van de werkgever.
  8. Voor de gedeclareerde kosten wordt geen gebruik gemaakt van andere overheidssubsidies.
  9. De werkgever verleent toestemming voor een (steeksproefsgewijze) controle door een accountant.
  10. De werkgever gaat akkoord met de privacy voorwaarden (AVG).

Ook als het traject door een ander gelijkwaardig bureau is verzorgd, bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Daarbij wordt nagegaan of het bureau gelijkwaardig is aan de geselecteerde bureaus Prikkl, Onafhankelijke Financieel Adviseurs en Prometheus Advies. Als dit niet het geval is, wordt de subsidieaanvraag afgewezen. 


Subsidie

De maximale subsidie betreft 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300,--.

Voor het aanvragen van de subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘Bijdrage financieel advies’. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.


Financiële adviesbureaus
Prikkl
, Onafhankelijke Financieel Adviseurs, Prometheus Advies, Bindels Advies en De Finanseurs zijn onafhankelijk adviesbureaus die jouw medewerkers voorzien van een begrijpelijk en inzichtelijk rapport over hun financiële situatie. 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten